פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט. משנתקבל פטנט, אין לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט מבלי לקבל היתר מבעל הפטנט.
"ניצול המצאה" מוגדר בחוק הישראלי כדלקמן:

(1) לעניין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה - ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

(2) לעניין אמצאה שהיא תהליך - שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך - כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

על מנת לאכוף זכות זו בישראל, בעל פטנט יכול להוציא צו מניעה נגד המפר. צו מניעה הינו הוראת בית המשפט אל המפר להפסיק לעשות שימוש בהמצאה שמוגנת בפטנט. כמו כן בעל פטנט זכאי להגיש תביעה לפיצויים מהמפר.