מילון מונחי פטנט

רישום פטנט image
רישום פטנט

המונח "רישום פטנט" מתייחס לתהליך הגשת הבקשה לפטנט, וההתדיינות עם רשויות הפטנט באותה מדינה בה הוגשה הבקשה לפטנט, עד לקבלת להענקת הפטנט, כלומר קבלת מעמד של "פטנט רשום".

הגשת בקשה לפטנט בישראל הינה תהליך פשוט יחסית. יש למלא טופס בקשה לפטנט שניתן להוריד מאתר רשם הפטנטים, לשלם את האגרה לצורך זה, ולצרף את הפירוט של הבקשה לפטנט, שלפי סעיף 12 לחוק מוגדר כך:

11. (א) בקשת פטנט תוגש לרשות בדרך ובצורה שנקבעו ובצירוף האגרה שנקבעה, למעט אגרה בעד פרסום; הבקשה תכלול את שם המבקש, מען למסירת מסמכים בישראל ופירוט האמצאה; כמו כן יוגש ללשכה עותק של הבקשה על גבי התקן המשמש לאחסון חומר מחשב, כפי שיורה הרשם; לעניין זה, "חומר מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

ואילו פירוט ההמצאה מוגדר כך:

12. (א) הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

לאחר הגשת הבקשה לפטנט, רשות הפטנטים בוחנת את ההמצאה, ומנפיקה דו"ח בחינה, שנקרא "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט". מבקש הבקשה נדרש תוך פרק זמן קבוע לתקן את הליקויים, כלומר לסתור את השגות הבוחן, לשנות את התביעות כך שיתגברו על השגות הבוחן, וכו'.

באם המענה של דו"ח הבחינה אכן הצליח לשכנע את הבוחן לחזור בו מהשגותיו, הבוחן מודיע לבעל הבקשה לפטנט על נכונותו להעניק פטנט, והפירוט מוצג לעיון הציבור. באם הציבור לא ערער על עצם ההחלטה להעניק פטנט במשך שלושה חודשים, הפטנט מוענק לבעל הבקשה לפטנט, כלומר הבקשה לפטנט הופכת לפטנט רשום, עם כל הזכויות הנובעות מכך.

אלא שבכך לא תם העניין. הפטנט שהוענק יהיה בתוקף רק למשך שלושה חודשים מתאריכו. על מנת להקנות לו תוקף לאחר פרק זמן זה, על בעל הפטנט לשלם דמי חידוש מדי כמה שנים, כפי שמוגדר בחוק ובתקנותיו. אם בעל הפטנט לא עמד בדרישה זו, הוא מאבד את הפטנט.