Micro entity


מילון מונחי פטנט

Micro entity
Micro entity

Micro entity הינו סטטוס של מגיש בקשה לפטנט אמריקאי, בו מבקשה הבקשה נהנה מהנחה של אחוזים ניכרים (בדרך כלל 25% מגובה האגרה) בתשלום אגרות של משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO).

תנאי בסיסי על מנת לקבל מעמד של Micro entity הינו שמבקש הבקשה לפטנט אינו "ממציא סידרתי".
לצורך קביעה זו יש מספר מבחנים.