מילון מונחי פטנט

סעיף 18 לחוק image
סעיף 18 לחוק

בחינת פטנטביליות של המצאה הנתבעת בבקשה לפטנט נעשית באמצעות השוואת ההמצאה לפרסומים בתחום ההמצאה שראו אור לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט. סעיף 18 לחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967 עוסק בנושא זה.

מבחינתו של הבוחן, סעיף 18 מגדיר את דרישות המינימום בנוגע לפרסומים שעליו לבדוק בבחינת בקשה לפטנט.

מבחינתו של מבקש בקשה לפטנט, סעיף 18 משית עליו חובה לדווח לרשות הפטנטים על כל פרסום שצוטט נגדו במדינה אחרת, ועל כל פרסום הידוע לו שיש בו משום רלוונטיות להמצאה הנתבעת. חובה זו הינה מתמשכת, עד לרגע קיבול הבקשה על ידי רשות הפטנטים:
 
18א.  עד לקיבול הבקשה, חייב המבקש לעדכן את הלשכה על כל שינוי שחל ברשימת האסמכתאות או הפרסומים כאמור בסעיף 18, אם השינויים האמורים הובאו לידיעתו או לידיעת בא-כוחו.
 
החוק רואה בחומרה העלמת מידע כזה מרשות הפטנטים על ידי מבקש בקשה לפטנט:
 
18ג. נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פרט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הלשכה על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב בעדכונן לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה -
 
(1) רשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה:
(א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט;
(ב) לתת רשיון לניצול הפטנט לכל החפץ בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי הענין;
(ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט.
 
(2) בית המשפט רשאי להטיל, על מוסר הפרט המטעה או על מי שביודעין לא עדכן את רשימת האסמכתאות או הפרסומים לפי הענין, קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.