PPH - Patent Prosecution Highway

PPH, ראשי התיבות של Patent Prosecution Highway, הינו פרויקט יומרני של שיתוף פעולה בין משרד הפטנטים האמריקאי לבין מספר רשויות פטנטים בעולם. מאחורי השם מסתתרת הכוונה (א) לזרז את הבחינה במדינה האחרת, (ב) רצון לכבד את החלטתה של רשות הפטנטים במדינה אחת להעניק פטנט על ההמצאה במדינה האחרת.

בעל פטנט ישראלי הרוצה לזרז את בחינת בקשתו לפטנט בארה"ב חייב לעמוד במספר תנאים: ראשית, לוודא שהבחינה האמריקאית לא החלה, שכן משהחלה הבחינה האמריקאית, אי אפשר להיכנס למסלול הבחינה המזורז (וגם אין טעם, כי הבחינה כבר החלה). כמו כן עליו לוודא שלפחות תביעה אחת שקובלה בישראל, נמצאת בבקשה האמריקאית לפטנט. ולבסוף, עליו לתרגם את כל היסטוריית ההתדיינות עם הבוחן הישראלי.

הפיילוט עם משרד הפטנטים האמריקאי שנערך במשך שנה הסתיים ביולי 2012. הוא לא זכה לפופולריות גדולה בישראל, בעיקר עקב סימני השאלה, חוסר הבהירות, וחוסר הבטחון שהפרויקט ימשיך גם הלאה. ברם, עתה, משמסלול ה- PPH הפך להליך של קבע, המשרדים לעריכת פטנטים יקדישו לו יותר מחשבה, וינצלו אותו לטובת לקוחותיהם.

 

קישוריות: