נכון להיום, אגודת עורכי הפטנטים הינה גוף וולונטרי, והחברות בה אינה חובה, וזאת בניגוד ללשכת עורכי הדין. גם כללי האתיקה של אגודת עורכי הפטנטים אינם מחייבים. בשנים האחרונות יש כוונה להחיל חלק נכבד מכללי האתיקה המקצועית של לשכת עורכי הדין על עורכי הפטנטים בצורת הוספת הכללים לתקנות הפטנטים. להלן אחת הטיוטות האחרונות של החוק. כאמור, נכון לרגע כתיבת שורות אלה (11/2015) החוק עדיין לא נכנס לתוקף.


תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון - כללי אתיקה לעורכי פטנטים), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967[1], ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 

הוספת פרק ד1

1.           

בתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח- 1968[2], לאחר תקנה 144 יבוא -

 

 

 

"פרק ד1: כללי האתיקה המקצועית

 

 

 

פרשנות

144א.

בפרק זה–

 

 

 

 

 

 

 

"בית משפט" - בית משפט, בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין;

 

 

 

 

 

 

 

"רשם הפטנטים" - לרבות רשם המדגמים ורשם סימני המסחר;

 

 

 

 

 

 

 

"עורך פטנטים" - לרבות עורך דין המייצג לקוח בעניין הנוגע לעבודתו של עורך פטנטים כמוגדר בסעיף 154(א) לחוק. ואולם, במקום בו קיימת סתירה בין כללי האתיקה שבפרק זה לבין כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1988, יגברו לגבי עורך דין כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.

 

 

 

חובת עורך פטנטים

144ב.

עורך פטנטים ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות, על כבוד המקצוע ועל יחס של כבוד לרשות הפטנטים ולבית המשפט.

 

 

 

ציון התואר

144ג.

עורך פטנטים רשאי לציין בעל פה או בכתב את דבר היותו עורך פטנטים.

 

 

 

פרטים שחובה לציינם

144ד.

(א)         עורך פטנטים יציין את שמו ואת דבר היותו עורך פטנטים:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          בנייר המכתבים המשרדי שלו;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)          כאשר חובה זו מוטלת עליו על פי דין.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          ציין עורך הפטנטים את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית, יוסף לצד שמו את דבר היותו עורך פטנטים.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           עורך פטנטים יציין את מספר הרישום שלו בפנקס עורכי הפטנטים על המסמך הראשון שהוא מגיש בשם לקוחו בבקשות והליכים בפני הרשם ובבית משפט.

 

 

 

פרסום ופרסומת מותרים

144ה.

(א)         פרסום ופרסומת (בפרק זה – פרסום), בין בארץ ובין בחוץ לארץ, מותרים לעורך פטנטים כמפורט להלן בלבד:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          בעיתונות כתובה, במגזינים וכתבי עת;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)          בספרי מען;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)          במדריכי טלפון;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)          במדריכים מקצועיים מסווגים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)          פרסומים וכתבי עת מקצועיים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)          באתר אינטרנט של משרדו;

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)          בשלט משרדו של עורך הפטנטים, בנייר המכתבים המשרדי שלו, ובכל מסמך אחר היוצא ממשרדו.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          פרסום יכול שיכלול פרטים כמפורט להלן בלבד, בכל שפה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          שמו;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)          דבר היותו עורך פטנטים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)          תאריו האקדמיים, תחומי עיסוקו וכל פרט רלוונטי אחר הנוגע לעבודתו כעורך פטנטים, כמוגדר בחוק;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)          תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו;

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)          כשירותו לעסוק בעריכת פטנטים מחוץ לישראל;

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)          פירוט עורכי הפטנטים העובדים עמו, לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה לגבי כל אחד מהם;

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)          כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינויי בהם; לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו, אם קיים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)          שמות שותפים ושכירים שיצאו לגמלאות, ושמות שותפים ושכירים שנפטרו, ובלבד ששמותיהם הופיעו על נייר המכתבים בעת שפרשו או נפטרו, לפי הענין;

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)          שעות קבלת קהל;

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)       השפות אותן דובר עורך הפטנטים;

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)       מועד הסמכתו לעריכת פטנטים.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           פרסום לפי סעיף קטן (א)(4) עד (6) יכול שיכלול גם את אלה:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          ספרים, מאמרים ועבודות מחקר;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)          משרות הוראה;

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)          תפקידים וחברות בארגונים מקצועיים בארץ או בחו"ל;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)          כל תפקיד שממלא עורך הפטנטים או מילא בעבר, לרבות משרה ציבורית ושירות צבאי בתחום עריכת הפטנטים, ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין, כל עוד הוא מכהן בו, והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי.

 

 

 

 

 

 

 

(ד)          פרסום באינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)(6) יובא בלא ליווי של מלל קולי; ניתן לעשות שימוש בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע; ניתן לפרסם תמונות של עורך פטנטים אך לא תמונות של לקוחותיו או עובדי משרדו שאינם עורכי פטנטים; ניתן להוסיף קישורים (LINK) לאתרים של עורכי פטנטים או עורכי דין או ארגוני עורכי פטנטים או ארגוני עורכי דין או אתרים מקצועיים או משפטיים בלבד; אתר עורכי פטנטים לא יכלול פסי פרסומת BANNER)) של אחרים ולא יהיה עורך הפטנטים רשאי לפרסם באמצעות פסי פרסומת באתר של אחר.

 

 

 

 

 

 

 

(ה)          פרסום, למעט פרסום כאמור בסעיף קטן (ד), לא יכלול איורים או תמונות למעט סמליל שאינו פוגע בכבוד המקצוע.

 

 

 

מגבלות על תוכן פרסום ופרסומת

144ו.

(א)         עורך פטנטים לא ימסור בפרסום פרט שאינו נכון או פרט מטעה, או פרט הכולל הצגה בלתי מדויקת של עובדה או של חוק, ולא יגרום לפרסום שהוא חסר פרט שהוא חיוני למניעה הטעיה, או לצורך קיום ההוראות שבתקנה זו.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים לא יכלול בפרסום אמירות או פרטים לגבי יכולתו או המשרד אליו הוא השתייך, אשר אינם ניתנים לבדיקה עובדתית ללא צורך בהערכה.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           עורך פטנטים לא יגרום ולא יאפשר במישרין או בעקיפין כל פרסום אשר צורתו, מיקומו או כל מרכיב אחר שלו אינם מתיישבים עם כבוד המקצוע.

 

 

 

 

 

 

 

(ד)          הפרסום לא יכלול כל פרטים כספיים השוואתיים הנוגעים למחירים או למחירונים להשוואה בין מחירים שגובה עורך הפטנטים או המשרד אליו הוא משתייך לבין המחירים שגובים עורך פטנטים או משרד אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

(ה)          (1) עורך-פטנטים לא יעשה שימוש בתארים הנהוגים לגבי מקצוע דומה בחוץ לארץ או היוצרים רושם שהמדובר בעורך פטנטים המוסמך בישראל. האמור בסעיף זה הוא לגבי משרד או בני אדם שעורך הפטנטים משתף פעולה איתם.

 

 

 

 

 

 

 

(2) אין באמור בס"ק (1) כדי למנוע מאדם להשתמש בתואר אקדמי או מקצועי שהוענק לו על פי דין, תוך ציון המדינה בה הוענק התואר.

 

 

 

שמירת עותק של פרסום ופרסומת

144ז.

עורך פטנטים חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסום, כל עותק של פרסום ופרסומת לרבות רישום של מועדים ומקומות הפרסום וימציאם לועדת המשמעת, לפי דרישה.

 

 

 

אישור מראש

144ח.

ועדת המשמעת תיתן, לבקשת כל עורך פטנטים הפונה אליה, אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי תקנות אלה.

 

 

 

פרטים שיציין עורך פטנטים שכיר בנייר מכתבים

144ט.

(א)         עורך פטנטים שהוא עובד של עורך פטנטים, או של מי שאינו עורך פטנטים (בתקנה זו - המעסיק), ישתמש, בכפוף לכללים אלה, לצורך עיסוקו כעורך פטנטים אצל אותו מעסיק, בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו; היה המעסיק מי שאינו עורך פטנטים או עורך דין ייווסף לאחר שם המעסיק - "מחלקת הפטנטים", או ציון שם דומה.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          אין בהוראות תקנה זה כדי למנוע מעורך פטנטים, שנוסף על עבודתו כעובד של המעסיק עוסק גם באופן עצמאי בעריכת פטנטים, להשתמש, לצורך עבודתו המקצועית כעצמאי, בנייר מכתבים שבו צוינו הפרטים לפי תקנות 144ה ו-144ו.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מתחולת תקנות אלה על עורך פטנטים שכיר.

 

 

 

מידע בכתב

144י.

עורך פטנטים רשאי ליתן ללקוחותיו, על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אליו, מידע בכתב שיכלול פרטים עובדתיים לגבי עצמו ולגבי המשרד בו הוא עובד.

 

 

 

דרכי קבלת שכר טרחה

144יא.

(א)         לא יקבל עורך פטנטים שכר טרחה בעד עבודתו המקצועית אלא בכסף.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי עורך פטנטים לקבל עבור עבודתו המקצועית דבר שניתן לממשו בכסף או שהוא שווה כסף שערכו נקבע עפ"י פרותיו של איזה נכס, למעט זכות בפטנט, מדגם או סימן מסחר, בין אם ניתן להעבירם לאחר, בין אם ניתן לקבל תגמולים בגין השימוש בהם ובין אם לאו.

 

 

 

רשות שלא לקבל עניין לטיפול

144יב.

עורך פטנטים רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לקבל עניין לטיפולו; החליט עורך הפטנטים שלא לקבל עניין לטיפולו, יודיע על כך לפונה תוך זמן סביר.

 

 

 

הפסקת טיפול

144יג.

(א)         קיבל עורך פטנטים עניין לטיפולו, אינו רשאי להפסיק את הטיפול בו אלא אם כן נתגלעו חילוקי דעות בינו ובין לקוחו בנוגע לאופן הטיפול, או שנוצרה מניעה מבחינה חוקית או מבחינה האתיקה המקצועית, או בשל אי תשלום שכר טרחה והוצאות, או מחמת סיבה אחרת המצדיקה את הפסקת הטיפול.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          החליט עורך פטנטים להפסיק טיפול בעניין לפני סיומו, ייתן, ללא דיחוי, הודעה על כך ללקוחו, וחובה עליו, במידת האפשר, להפסיק את הטיפול באופן שלא יפגע בענייניו של לקוחו.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           לא יפסיק עורך פטנטים לייצג את לקוחו אלא בהסכמת הלקוח או באישור רשם הפטנטים או בית המשפט, לפי העניין.

 

 

 

ניגוד עניינים

144יד.

(א)         לא ייצג עורך פטנטים לקוח, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו, כגון בשל עניין אישי שלו, בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר, בשל עומס עבודה, או בשל סיבה דומה אחרת.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          לא ייצג עורך פטנטים צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו עניין.

 

 

 

 

 

 

 

(ג)           הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על טיפול בעניין שהצדדים הסכימו, בכתב, כי ייעשה בידי אותו עורך פטנטים.

 

 

 

 

 

 

 

(ד)          עורך פטנטים ולקוחו רשאים להסכים, בכתב, לתחום את השירות המקצועי אשר ייתן עורך הפטנטים ללקוח, כדי למנוע התנגשות עם ייצוג לקוח אחר או עם עניין או עם חובה אחרת של עורך הפטנטים, בתנאי שצמצום השירות הינו סביר בנסיבות העניין ואינו פוגע בחובת הנאמנות של עורך הפטנטים ללקוחותיו.

 

 

 

 

 

 

 

(ה)          אסור לעורך-פטנטים שטיפל בבקשת פטנט, מדגם או סימן מסחר של לקוח, או שהשתתף בטיפול בהם, להירשם בכל דרך שהיא כבעלים של נושא הטיפול, בארץ או בחו"ל, או לדרוש זכויות קנייניות בנושא הבקשה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

 

 

אמצאה משותפת עם לקוח

144טו.

(א)         על אף האמור בתקנת משנה 144יד(ה), היה עורך הפטנטים ממציא משותף עם לקוחו, לא יירשם ולא יבקש עורך פטנטים להירשם כממציא משותף עם לקוחו לגבי אמצאה שבטיפולו אם הלקוח לא הסכים לכך בכתב לפני הגשת בקשת הפטנט, וחל איסור מוחלט על עורך הפטנטים לדרוש להירשם כממציא משותף בניגוד לרצון לקוחו.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          הסכים הלקוח לכלול בפירוט ובתביעות את האמצאה של עורך הפטנטים, יהיה עורך הפטנטים כממציא משותף לכל דבר ועניין ולא תחול עליו חובת חסיון, כאמור בבתקנות144יט, 144כ ו-144כב לגבי אותה האמצאה כלפי שותפו לאמצאה.

 

 

 

טיעון נגד כשרות מסמך

144טז.

עורך פטנטים שערך מסמך או השתתף בעריכתו, או שטיפל בבקשת פטנט, מדגם או סימן מסחר, או בהליך הנוגע לבקשת פטנט, מדגם או סימן מסחר, או שהשתתף בטיפול בהם, לא יטען לאחר מכן נגד כשרות המסמך או ההליך, ולא ייצג אדם שעניינו מחייב, באופן סביר, טענה כאמור.

 

 

 

איסור על טיפול נגד לקוח

144יז.

(א)         עורך פטנטים לא יטפל נגד לקוח -

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)          בעניין או בקשר לעניין שטיפל בו למען אותו לקוח;

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)          בעניין אליו יש זיקה של ממש למידע שקיבל עורך הפטנטים מאותו לקוח או מטעמו.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)          בכל הליך הנוגע לבקשת פטנט, מדגם או סימן מסחר, או לפטנט, מדגם או סימן מסחר רשומים של אותו לקוח או חלופו.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          ועדת המשמעת רשאית להחליט, לפי פניית עורך פטנטים, כי מתן חוות דעת או קיום התייעצות גרידא, או פעולה במקרה פלוני, לא היה בהם משום טיפול בענין למען לקוח, או כי מידע מסויים אין לו זיקה של ממש לענין, או כי אין במידע שהתקבל כדי למנוע מעורך הדין לטפל בענין, ובלבד שהחלטה כאמור תינתן לפני שעורך הפטנטים יקבל על עצמו את הטיפול בענין האמור.

 

 

 

העברת עניין לעורך פטנטים או עורך דין אחר

144יח.

על אף הוראה כללית שבייפוי כוח המרשה להעביר את הטיפול לעורך פטנטים או עורך דין אחר, לא יעביר עורך פטנטים את ייפוי הכוח לעורך פטנטים או עורך דין אחר, אלא אם כן נתן לכך הלקוח הסכמה נפרדת ומפורשת בכתב, אולם רשאי עורך פטנטים, על פי הוראה כללית כאמור, לאצול מסמכויותיו לעורך פטנטים או עורך דין אחר או להיעזר בו בפעולותיו.

 

 

 

שמירת סודיות

144יט.

עורך פטנטים ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו, בקשר ענייני לשירות מקצועי שניתן כעורך פטנטים, זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת; הוראה זו אינה חלה על גילוי בהליך משפטי או מעין משפטי, חקירה או חיפוש.

 

 

 

שמירת סודיות בידי העובדים

144כ.

עורך פטנטים יעמיד את העובדים בשירותו על חובתם לשמור על סודיות העניינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם.

 

 

 

אי שימוש בידיעה מהלקוח

144כא.

לא ישתמש עורך פטנטים בידיעה שהגיעה אליו מאת לקוחו במילוי תפקידו, ואשר עורך הפטנטים לא יכול היה לקבלה בדרך אחרת, במאמץ סביר, והכל לשם עניין שאינו עניינו של הלקוח האמור.

 

 

 

עדות עורך פטנטים

144כב.

(א)         דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך פטנטים לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשרות המקצועי שניתן על ידי עורך הפטנטים ללקוח, אין עורך הפטנטים חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון; והוא הדין בעובד של עורך הפטנטים אשר דברים ומסמכים שנמסרו לעורך הפטנטים הגיעו אליו אגב עבודתו בשירות עורך הפטנטים.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחדל העד להיות עורך פטנטים או עובד של עורך הפטנטים.

 

 

 

איסור על עיכוב

144כג.

עורך-פטנטים אינו רשאי לעכב כל מסמך, נכס או כספים השייכים ללקוח כדי להבטיח את תשלום שכרו או תביעות אחרות כלפי הלקוח, והוא יהיה חייב למוסרם ללקוח או למי מטעמו עם קבלת דרישה על כך, ותוך זמן סביר בנסיבות העניין.

 

 

 

איסור על הקלטה

144כד.

(א)         לא יקליט עורך פטנטים שיחה הנוגעת לעניין מקצועי עם לקוחו או עם עורך פטנטים אחר או עם עורך-דין, אלא בידיעתם.

 

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים לא יקליט דיון בפני רשם הפטנטים או בפני בית המשפט אלא בהסכמתם.

 

 

יחס כלפי הצד שכנגד

144כה.

עורך פטנטים ינהג בצד שכנגד בדרך ארץ.

 

 

איסור על איומים

144כו.

עורך פטנטים לא ינקוט באיומים בפנותו לצד שכנגד, אך רשאי הוא:

 

 

 

 

 

 

(1)          לפרט אמצעים אשר מרשו ינקוט למימוש זכויותיו;

 

 

 

 

 

 

(2)          להפנות את תשומת לבו של הצד שכנגד להוראות כל דין.

 

 

מגע עם אדם מיוצג

144כז.

(א)         עורך פטנטים היודע כי הצד שכנגד מיוצג בעניין פלוני בידי עורך פטנטים או עורך דין-

 

 

 

 

 

 

 

(1)          לא יפנה אל הצד שכנגד אלא באמצעות בא כוחו המייצגו באותו ענין;

 

 

 

 

 

 

 

(2)          לא ייפגש עם הצד שכנגד לצורך דיון באותו עניין אלא בנוכחות בא כוחו.

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים רשאי שלא לנהוג בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) -

 

 

 

 

 

 

 

(1)          בהסכמתו של בא כוחו של הצד שכנגד;

 

 

 

 

 

 

 

(2)          כאשר קיימת חובה, על פי דין, למסור דבר לצד שכנגד, בתנאי שעורך הפטנטים ימסור העתק לבא כוחו של הצד שכנגד.

 

 

יחסי חברים למקצוע

144כח.

(א)         בכל עניין מקצועי יגלה עורך פטנטים יחס חברי כלפי חברו למקצוע ולא ימנע ממנו כל הקלה שאין בה כדי לפגוע באופן בלתי סביר בעניינו של לקוח, ובכלל זה יסכים לבקשה לשינוי מועד כאשר חברו נקרא לשירות מילואים פעיל, מצוי בחופשת לידה או בחופשה הנובעת משמירת הריון, חלה או שרוי באבל, או בנסיבות מוצדקות אחרות;

 

 

 

 

 

 

(ב)          לעניין סעיף זה -

 

 

 

 

 

 

"פגיעה בעינינו של לקוח" פגיעה משמעותית שיש בה כדי לגרום ללקוח נזק של ממש.

 

 

 

 

 

 

"חופשת לידה" –

 

 

 

 

 

 

לגבי עורכת פטנטים – חופשת לידה לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק עבודת נשים), חופשת אימוץ או חופשה להורה מיועד, לפי הענין, כמשמעותן בחוק עבודת נשים; ואם היא עורכת פטנטים עצמאית – תקופה שבה היתה זכאית לחופשה כאמור אם היתה עובדת שכירה;

 

 

 

 

 

 

לגבי עורך פטנטים – חופשת לידה לפי סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, חופשת אימוץ או חופשה להורה מיועד, לפי הענין, כמשמעותן בחוק עבודת נשים; ואם הוא עורך פטנטים עצמאי – תקופה שבה הוא זכאי לדמי לידה לפי סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

 

 

 

 

 

 

"שמירת הריון" – כהגדרתה בסעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי.

 

 

תחרות בין חברים למקצוע

144כט.

(א)         עורך פטנטים לא יתחרה בחברו בדרך בלתי הוגנת;

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים לא יערוך השוואות בינו לבין חברו, לא לעניין מקצועי ולא לעניין כספי בין אם במטרה לשדל כל אדם למסור לידיו עבודה מקצועית ובין אם לכל מטרה אחרת. אולם, מותר לעורך פטנטים להציג עצמו ואת עבודתו בפני כל אדם, ולדון עמו בכל נושא מקצועי ענייני, וכן מותר לעורך פטנטים לחלוק על חוות-דעת מקצועית של חברו.

 

 

קבלת עניין שבטיפולו של אחר

144ל.

עורך פטנטים שקיבל עניין לטיפולו וידוע לו כי אותו עניין מטופל על ידי עורך פטנטים אחר, ימסור לעורך הפטנטים האחר, בלא דיחוי, הודעה ולפיה העניין הועבר לטיפולו ויוודא את מסירת ההודעה.

 

 

שיתוף עורך פטנטים בשכר טרחה

144לא.

עורך פטנטים המעביר עניין לטיפולו המקצועי של חברו לא יהיה זכאי לחלק בשכר הטרחה אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת, ובלבד שאם נבצר מעורך הפטנטים המעביר לטפל בעניין בשל הוראות תקנה 144יז, אסור לו לקבל תשלום כלשהו מעורך הפטנטים המקבל את העניין לטיפולו.

 

 

כבוד לרשות הפטנטים ולבית המשפט

144לב.

(א)         עורך פטנטים ישמור, בעמידתו לפני רשות הפטנטים, כמשמעה בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – רשות הפטנטים)[3] ובית המשפט, על יחס כבוד לרשות הפטנטים ולבית המשפט, תוך הגנה על זכויות לקוחו בהגינות, במסירות ותוך שמירה על כבוד המקצוע.

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים יופיע בפני רשות הפטנטים ובבית המשפט בהופעה מכובדת.

 

 

כבוד הצד שכנגד

144לג.

עורך פטנטים יטען טענותיו לפני רשות הפטנטים ובית המשפט, בין בעל פה ובין בכתב, בדרך ארץ, תוך שמירה על כבוד הצד שכנגד ועל כבוד כל אדם אחר הקשור בהליך השיפוטי או המעין-שיפוטי.

 

 

איסור הטעיה

144לד.

(א)         לא יעלה עורך פטנטים, בין בעל פה ובין בכתב, טענה עובדתית או משפטית ביודעו שאינה נכונה.

 

 

 

 

 

 

(ב)          האמור בסעיף קטן (א) אין בו כדי למנוע הכחשה בכתב הטענות.

 

 

תשלום לעד

144לה.

לא ישלם עורך פטנטים, לא יציע לשלם ולא ייתן יד לביצוע כל תשלום או תמורה אחרת לעד תמורת עדותו, אם תשלום זה מותנה בתוצאות ההליך.

 

 

עורך פטנטים כעד

144לו.

(א)         לא ייצג עורך פטנטים אדם בהליכים משפטיים, לרבות ערעור, אם הוא עומד להעיד מטעם אותו אדם באחד משלבי ההליכים האמורים; נקרא עורך הפטנטים להעיד מטעמו של אדם אחרי שהחל לייצגו - יחדל מן הייצוג.

 

 

 

 

 

 

(ב)          הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מסירת עדות שעורך פטנטים נקרא להעיד בידי בעל דין יריב, או בעניין שהוא טכני או  ברשות בית המשפט או רשם הפטנטים.

 

 

מגע עם העדים

144לז.

(א)         עורך פטנטים רשאי לבוא בדברים עם אדם העשוי להעיד מטעם לקוחו.

 

 

 

 

 

 

(ב)          לא יבוא עורך פטנטים בדברים עם אדם העומד, לפי ידיעתו, להעיד במשפט או בהליך אחר מטעם הצד שכנגד, בעניין הקשור לעדותו, אלא בהסכמת הצד שכנגד, ואם הוא מיוצג - בהסכמת בא כוחו.

 

 

 

 

 

 

(ג)           הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו כאשר עומד עורך הפטנטים להזמין לעדות מטעם לקוחו (להלן: "הלקוח") אדם שהוזמן להעיד מטעם צד אחר, אם נתקיים בו אחד מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

(1)          העד הוא הלקוח, ואם הלקוח הוא תאגיד - נושא משרה בכיר מטעמו, על פי כל דין ;

 

 

 

 

 

 

 

(2)          בית המשפט או רשם הפטנטים, לפי העניין, או ועדת המשמעת, נתן היתר, ורשאי המתיר לקבוע תנאים בהיתר;

 

 

 

 

 

 

 

(3)          העד פעל מטעמו של הלקוח בעניין נושא המשפט.

 

 

חקירה נגדית בהגינות

144לח.

לא ישאל עורך פטנטים, בחקירה נגדית, שאלות הנוגעות למהימנותו של עד, במטרה להטיל דופי באופיו, ואשר אין להן, מבחינה אחרת, נגיעה לעניין הנדון, אלא אם כן יש לחוקר יסוד סביר להאמין שהמשתמע מהשאלה הוא אמת או שיש לו בסיס נאות.

 

 

העברת כספים ללקוח

144לט.

(א)         עורך פטנטים חייב להודיע ללקוחו ולהעביר אליו כל סכום כסף שקיבל עבורו, תוך זמן סביר מעת קבלתו.

 

 

 

 

 

 

(ב)          ניכה עורך פטנטים, על פי הסכם, כספים מתוך סכומי כסף שקיבל עבור לקוחו, יודיע על כך ללקוחו תוך זמן סביר.

 

 

דין וחשבון כספי

144מ.

(א)         עורך פטנטים ימציא ללקוח דין וחשבון על מצב חשבונו של הלקוח תוך זמן סביר לאחר סיום הטיפול, או לפי דרישת הלקוח תוך זמן סביר לאחר הדרישה, ובלבד שהדרישה הוגשה לא יאוחר משלוש שנים מיום סיום הטיפול;

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים שנדרש בידי לקוחו להמציא לו העתק מקבלות על הוצאות שהוציא או ממסמכים הנוגעים לכספים המוחזקים כפקדון, ימציאם ללקוח תוך זמן סביר; הוראה זו לא תחול כאשר דרישת הלקוח להמציא לו את המסמכים באה אחרי שעבר זמן סביר או שהמסמכים אינם עוד בידי עורך הפטנטים.

 

 

איסור על הלוואות

144מא.

לא ייתן עורך פטנטים הלוואה או טובת הנאה אחרת כדי לקבל עבודה.

 

 

איסור על מתן ערבות

144מב.

לא יערוב עורך פטנטים ערבות אישית בעניין הנמצא בטיפולו, גם אם אין במתן הערבות טובת הנאה חומרית; ואולם אין בהוראה זו כדי לאסור על עורך פטנטים לקבל אחריות אישית להוצאות בנוגע לשירותים שהזמין עבור לקוחו.

 

 

תשלום בעד הוצאות הלקוח

144מג.

לא ילווה עורך פטנטים כספים ללקוח כדי לשלם הוצאות הכרוכות במתן שירות מקצועי ללקוח; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע מעורך פטנטים לשלם עבור הלקוח את ההוצאות האמורות, או להתחייב לשלמן, לרבות פניה לקבלת שירותים מעמית אחר בישראל או מחוצה לה, ובלבד שעורך הפטנטים ינקוט אמצעים לגביית הכספים מאת הלקוח, תוך זמן סביר לאחר ששילם את ההוצאות.

 

 

ניהול חשבון פקדון והשקעת הפקדון

144מד.

(א)         עורך פטנטים ינהל חשבון בנק נפרד לכספים שהופקדו בידיו בנאמנות.

 

 

 

 

 

 

(ב)          עורך פטנטים המקבל כספים בנאמנות, יודיע על כך ללקוחו מיד ויבקש, בסמוך למועד קבלתם, ממי שעבורו הוא מחזיק את הכספים בנאמנות, הוראות מפורטות המתייחסות למסירת הכספים ולהשקעתם.

 

 

 

 

 

 

(ג)           קיבל עורך פטנטים כספים בנאמנות ולא נתקבלו, תוך זמן סביר, הוראות בקשר להשקעתם, ישקיע את הכספים באחת מדרכים אלה:

 

 

 

 

 

 

 

(1)          בהתאם לסעיף 6 לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979;

 

 

 

 

 

 

 

(2)          בהתאם לסעיף 50 לתוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

 

 

 

 

 

 

 

(3)          בדרך אחרת שיש בה סיכוי סביר לשמירת ערך הכספים, לפי הנסיבות הידועות באותה העת.".

תחילה

2.             

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

                                   

 

_____ התשע"ד (____ 2014)

(חמ 3-884)

ציפי לבני

שרת המשפטים

 

[1] ס"ח התשכ"ז, עמ' 148; התשע"א, עמ' 196.

[2] ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104; התשע"ד, עמ' 21.

[3] ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.