חוק המדגמים "הישן" לא אפשר להגן על מוצרים בעלי אורך חיים קצר כגון פריטי אופנה עונתיים, כי הליכי רישום מדגם אורכים יותר ממספר חודשים ועוד בטרם נדונה הבקשה לרישום מדגם אצל רשם המדגמים, העונה מגיעה לידי סיום ונושא ההגנה הופך ללא רלוונטי. חוק העיצובים החדש אמור לתת פתרון למצב הזה. לפי חוק העיצובים החדש, עיצוב שנחשף לציבור באופן מסחרי מקבל הגנה  אוטומטית גם אם לא נעשתה כל פעולה לרישומו אצל רשם המדגמים. רשימה זו מתרכזת בהבדלים שבין "עיצוב רשום" (כלומר שנעשתה פעולה לרישומו בפנקס העיצובים) לבין "עיצוב לא רשום" (כלומר שלא נעשתה פעולה לרישומו בפנקס העיצובים).

נקודה חשובה שיש לשים אליה לב היא שלפי חוק העיצובים החדש ניתן לפרסום את העיצוב ולהגיש עליו בקשה לעיצוב רשום במשך 12 חודשים מיום הפרסום (ליתר דיוק מהיום שבו העיצוב פורסם בפעולה בעלת אופי מסחרי).


להלן מספר הגדרות בחוק העיצובים תשע"ז - 2017 (להלן "חוק העיצובים החדש")

"עיצוב" – מראהו של מוצר או של חלק ממוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר של המוצר או של חלק מהמוצר, לפי העניין, ובכלל זה מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים; 

"הפנקס" – פנקס העיצובים כמשמעותו בסעיף 102;
"עיצוב רשום" – עיצוב הרשום בפנקס;
"עיצוב לא רשום" – עיצוב שאינו עיצוב רשום;


מהו עיצוב רשום ומהו עיצוב לא רשום

סעיפים 3, 4 לחוק העיצובים החדש מגדירים מהו עיצוב רשום ומהו עיצוב לא רשום:

3. עיצוב יהיה כשיר להגנה כעיצוב רשום לפי הוראות פרק ד', אם הוא חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות פרק זה.

4. (א) עיצוב יהיה כשיר להגנה כעיצוב לא רשום לפי הוראות פרק ה' בהתקיים שניים אלה:

(1) הוא חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות פרק זה;

(2) המוצר נושא העיצוב הוצע למכירה או הופץ בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט, בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.

כלומר, בעוד שעיצוב רשום יכול לקבל הגנה רק אם נרשם בפנקס העיצובים, מעיצוב לא רשום כל שנדרש הוא פעולת חשיפה לציבור באמצעות פעולות בעלות אופי מסחרי, ואין צורך לבצע פעולת רישום בספר העיצובים.


המועד הקובע 

"המועד הקובע" נלקח בחשבון בחישוב תקופת היותו של עיצוב רשום או לא רשום בתוקף. לפי חוק העיצובים החדש, "המועד הקובע" הוא המועד כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין עיצוב שהוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב – תאריך הגשת הבקשה לרישום העיצוב לפי סעיף 20, ואם הוגשה לגבי העיצוב בקשה קודמת כמשמעותה בסעיף 21 ומתקיימים התנאים המנויים באותו סעיף – תאריך הגשת הבקשה הקודמת כמשמעותו בסעיף 21;

(2) לעניין עיצוב שלא הוגשה לגביו בקשה לרישום עיצוב – המועד שבו בעל העיצוב או מי מטעמו פרסם בציבור לראשונה את העיצוב או את המוצר נושא העיצוב, בישראל או מחוץ לישראל; 

כלומר:

בעיצוב רשום "המועד הקובע" הוא התאריך בו הוגשה הבקשה לעיצוב לרשם העיצובים.

בעיצוב לא רשום "המועד הקובע" הוא התאריך בו העיצוב נחשף לראשונה לציבור באמצעות פעולה בעלת אופי מסחרי (כגון מכירה והצעה למכירה).


תקופת התוקף של עיצוב רשום ועיצוב לא רשום

חוק העיצובים החדש קובע:

65. תקופת תוקפו של עיצוב לא רשום היא שלוש שנים מהמועד הקובע. 

כלומר ההגנה על עיצוב לא רשום היא 3 שנים מיום החשיפה של העיצוב לציבור באופן מסחרי.


64. בעל עיצוב לא רשום רשאי, בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע, להגיש לרשות בקשה לרישומו של העיצוב הלא רשום, ויחולו לעניין הבקשה, בחינת הבקשה ורישום העיצוב ההוראות לפי פרק ד'. 

אם בעל עיצוב לא החל בפעולות לרישומו כעיצוב רשום במשך 12 חודשים מתאריך החשיפה של העיצוב לציבור באופן מסחרי, הוא לא יוכל יותר להגיש עליו בקשה לעיצוב רשום, ולאחר 3 שנים מתאריך החשיפה העיצוב יהפוך לנחלת הכלל (public domain). מכאן שאפשר להגיש בקשה לעיצוב במשך 12 חודשים מהמועד הקובע (התאריך שבו העיצוב פורסם ברבים בפעולה בעלת אופי מסחרי).


לגבי עיצוב רשום קובע חוק העיצובים החדש:

39. תקופת תוקפו של עיצוב רשום היא 25 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום עיצוב לפי סעיף 20, בכפוף להוראות לפי סימן ה'.

כלומר 25 שנים מתאריך הבקשה לרישום עיצוב.


כשירותו של עיצוב לא רשום להגנה

אמנם כשירותו של עיצוב לא רשום לקבל הגנה אינה נבדקת, אולם בכל זאת עליו לעמוד בדרישות החוק לעניין כשירות הרישום, כלומר להיות "חדש ובעל אופי ייחודי" כמפורט בסעיף 3 לחוק העיצובים החדש (ר' לעיל). וזה אומר שבאם יפתח הליך משפטי כגון תביעה על הפרה של עיצוב לא רשום, בית המשפט / רשם המדגמים צריך לבחון את כשירותו של העיצוב לקבל הגנה.

חוק העיצובים החדש קובע:

75. (א) בתובענה על הפרת עיצוב, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.

כלומר, בית המשפט רשאי לקבוע פיצויים של 100 אלף שקלים לבעל עיצוב לא רשום, בלא הוכחת נזק. 

לא רצינו לפרט בנושא ההפרה יותר מדי, כי הוא נושא שעומד בפני עצמו. למי שמעוניין, בקישורית זו ניתן לעיין בחוק העיצובים החדש.


עוד על הנושא:

מדריך לרישום למדגמים