UNITARY PATENT image
אמנם ההליך האירופי מקל על בעלי בקשה לפטנט בכך שההתדיינות על קבלת הפטנט נעשית עם משרד אחד ובשפה אחת, אולם משהתקבל הפטנט יש לתת לו תוקף בכל מדינה ממדינות אירופה שיש לבעל הפטנט ענין בכך. שלב זה כרוך באגרות בכל מדינה בה מעוניינים לתת לפטנט תוקף ושכר טרחת עורך הפטנטים, וכשנותנים לפטנט תוקף בכמה מדינות, הדבר מסתכם בעלות משמעותית.

במטרה לשפר את שלב מתן התוקף של פטנט אירופה במדינות אירופה השונות, שלב זה עומד לעבור שדרוג. פטנט אירופי שיקבל תוקף במדינות אירופה באמצעות ההליך החדש יקרא UNITARY PATENT, והשם לקוח מהמילה UNIT, כלומר יחידה.

שני יתרונות יש להליך הזה. היתרון הראשון הוא עלות מתן התוקף. האגרה של מתן תוקף ל- Unitary Patent קבועה והיא בערך כמו אגרת מתן התוקף של שתי מדינות אירופיות לפי השיטה הקודמת. כלומר, לפי ההסדר החדש אם בעל פטנט אירופי רוצה להעניק לו תוקף בכל מדינות אירופה, האגרה תהיה כמו האגרה של שתי מדינות לפי ההסדר של היום, ויש בכך חסכון משמעותי.

בנוסף לכך, עניינים של הפרה ידונו בבית דין מיוחד שיוקם לעניין זה. בית הדין יקרא (Unitary Patent Court (UPC, בית דין יחידתי, ופסיקתו תחייב את כל המדינות החתומות על האמנה. פטנט "מרכזי" לכל מדינות אירופה, במקום פטנט לכל מדינה בנפרד.

בשעת כתיבת שורות אלה, לא כל מדינות אירופה הצטרפו להסדר הזה. המדינה החשובה ביותר שלא הצטרפה להסדר היא אנגליה, וזאת בשל פרישתה מהאיחוד האירופי (ברקזיט). מדינות אחרות שלא הצטרפו להסדר הן ספרד, פולין, צ'כיה, הונגריה וקרואטיה.

הפטנט היחידתי עומד להיכנס לתוקף בתאריך 01/06/2023.

עוד על הנושא: