אדיסון עורכי פטנטים בע"מ - רשם הפטנטים | נהלים של רשות הפטנטים לבחינת בקשה לפטנט
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו
 

רשם הפטנטים מפרסם לראשונה את הנהלים של רשות הפטנטים לבחינת בקשה לפטנט.  אין ספק שזו חדשה מרעישה, שכן עד היום לא ניתן היה לדעת האם הבוחן אכן נצמד לנהלים, או שהחליט מה שהחליט על דעת עצמו. הדברים בוודאי יילמדו על ידי עורכי הפטנטים, וישמשו אותם לטובת לקוחותיהם.

דף אינטרנט זה מכיל את ההוראות כלליות. בסוף הדף יש קישוריות לנספחים המתייחסים לנושאים ספציפיים, כגון חידוש, התקדמות המצאתית, סעיף 17(ג) לחוק, וכן הלאה.

להלן קישורית לקבצים המעודכנים באתר רשות הפטנטים:

להלן ההוראות כפי שפורסמו על ידי רשם הפטנטים בתאריך 01/11/10: 


 
1.            מטרה
 
הגדרת תהליך הבחינה של בקשה לרישום פטנט ואופן הבקרה על התהליך.
 
2.            הגדרות
 
(לא ישים)
 
3.            מסמכים ישימים
 
3.1         חוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967.
 
3.2         תקנות הפטנטים כפי שתוקנו בהתאם להוראות הסעיף 194 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 ומעודכנות ברשומות מעת לעת.
 
3.3         חוזרי הרשם הנוגעים לבחינת פטנטים הנמצאים בתוקף ביום הבחינה.
 
3.4         נוהל איכות נא'- 8.2.4, ניטור המוצר ומדידתו.
 
 
4.            שיטה
 
4.1          בחינת בקשות לרישום פטנטים תבוצע ע"י בוחני הפטנטים ברשות הפטנטים.
 
4.2          בוחן המקבל תיק לבחינה יבדוק האם האמצאה המתוארת בתיק הבקשה שייכת לתחום אותו הוא מוסמך לבחון. אם האמצאה המתוארת בתיק הבקשה אינה שייכת לתחום שבסמכותו של הבוחן, יוחזר התיק להתייעצות נוספת עם ראש הצוות של הבוחן.
 
4.3          על הבוחן לוודא שכל התכתובות המתועדות במערכת התפעולית נמצאות בתיק הבקשה, אין להתחיל את בחינת הבקשה ללא תשובה לסעיף 18 לחוק.
                                    
4.4         תהליך הבחינה
4.4.1          הבוחן יבצע בחינה פורמלית לבדיקת תקינות הבקשה בהתאם להוראות נספח א' הנחיות לבחינת בקשה לפטנט.
4.4.2        הבוחן יבצע בחינה מהותית בהתאם להוראות חוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 וחוזרי הרשם הנוגעים לבחינת פטנטים הנמצאים בתוקף ביום הבחינה, בהתאם להוראות נספח א', הנחיות לבחינת בקשה לפטנט והנספחים הנוספים המתייחסים לפרשנות לסעיפי חוק הפטנטים (נספחים ב' עד י"ד).
4.4.3          סיום תהליך הבחינה יכול להיעשות באחת משתי דרכים:
4.4.3.1     קיבול הבקשה (פ.ק 13) בהתאם לאמור בנספח א', הנחיות לבחינת בקשה לפטנט,
פרק
IX.
4.4.3.2     סירוב הבקשה
4.4.3.2.1         סירוב הבקשה בהתאם להוראות הסעיף 21ב לחוק, לפי בקשת המבקש.
4.4.3.2.2         סירוב הבקשה בהתאם לאמור בתקנה 45 וכפי שהוגדר בנספח א' הנחיות לבחינת בקשה לפטנט, פרק X.
                               
4.5          בדיקה מדגמית
4.5.1          לגבי אחוז מהתיקים הנבחנים בצוותים השונים, שייקבע ע"י רשם הפטנטים או הממונה על הבוחנים, תבוצע בדיקה מדגמית לגבי אופן ביצוע תהליך הבחינה בהתאמה לדרישות חוק הפטנטים ותקנות הפטנטים.
4.5.2         תיעוד הבדיקה המדגמית יבוצע עפ"י הנדרש בנוהל איכות נא'- 8.2.4, בקרת ניטור המוצר ומדידתו.
 
4.6          לאחר קיבול הבקשה ולפני פרסומה ביומן הפטנטים לפי הוראות הסעיף 26 לחוק תבוצע בדיקה של תקינות הבקשה לרישום פטנט ל- 100% מן התיקים המיועדים לפרסום על ידי בוחן הממונה על בדיקות אלו כמוגדר בהוראת עבודה הע'- 21.6, פרסום יומן פטנטים.
 
4.7          הוצאת תעודת פטנט תבוצע עפ"י הוראת עבודה הע'- 21.4, הוצאת תעודת פטנט.
 
5.        אחריות
 
האחריות ליישום הוראת עבודה זו תחול על ראש רשות הפטנטים, הממונה על הבוחנים, בוחני הפטנטים, ועובדי הרשות שעיסוקם קשור בהוראת עבודה זו.
 
6.        נספחים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.        טפסים
 
        מתוך המערכת התפעולית.
 
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]