מהו פטנט?

פטנט הוא המסמך שמנפיקה מדינה, המעניק בעלות על המצאה לפרק זמן קצוב.

הזכות הקניינית שמעניק פטנט מוגבלת בדרך כלל לעשרים שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט, והיא ברת תוקף רק במדינה בה ניתן הפטנט.

רק הממציא הראשון שהגיש בקשה לפטנט על המצאתו רשאי לקבל עליה פטנט. הממציאים האחרים, גם אם ימציאו את אותה המצאה בדיוק, לא יהיו זכאים לקבל פטנט, ואפילו אם יוכיחו שהגיעו להמצאה בכוחות עצמם ולא העתיקו אותה מהממציא הראשון. לכן, ככל שממציא יקדים להגיש בקשה לפטנט על המצאתו, כך סיכוייו לקבל פטנט יגדלו.

בנוסף לצורך להיות הראשון שהגיש בקשה על ההמצאה, על מנת שהמצאה תוכל לקבל פטנט עליה לעמוד במספר קריטריונים, ביניהם שתהיה חדשה, מועילה, שימושית, בתחום טכנולוגי, ובעלת התקדמות המצאתית.

סעיף 3 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 מגדיר מה הקריטריונים לקבלת פטנט:

אמצאה כשירת פטנט מהי?

3.    אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

הזכויות שמעניק פטנט:

פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט. משנתקבל פטנט, אין לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט מבלי לקבל היתר מבעל הפטנט.

"ניצול המצאה" מוגדר בחוק הישראלי כדלקמן:

(1) לעניין אמצאה שהיא מוצר, כל פעולה שהיא אחת מאלה - ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

(2) לעניין אמצאה שהיא תהליך - שימוש בתהליך, ולגבי מוצר הנובע במישרין מן התהליך - כל פעולה שהיא אחת מאלה: ייצור, שימוש, הצעה למכירה, מכירה, או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות;

על מנת לאכוף זכות זו בישראל, בעל פטנט יכול להוציא צו מניעה נגד המפר. צו מניעה הינו הוראת בית המשפט אל המפר להפסיק לעשות שימוש בהמצאה שמוגנת בפטנט. כמו כן בעל פטנט זכאי להגיש תביעה לפיצויים מהמפר.