אדיסון עורכי פטנטים - אגרות 2015
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו

אגרות פטנטים (תעריף החל מיום 1.1.2015)

שם האגרה

תעריף

אגרת בקשה חדשה לפטנט

2,031

אגרת בקשה חדשה לפטנט מופחתת  { 40%  הנחה} לזכאים לכך

₪1,218

הפרש אגרת בקשה חדשה לפטנט

813 ₪

אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

2,031

אגרה עבור כל תביעה מעל 50 תביעות בבקשה חדשה לפטנט

520

אגרת בקשה בעד כל 50 עמודים נוספים החל בעמוד ה-101

254 ₪

אגרת בקשה להפקת דוח חיפוש בין –לאומי לפי תקנה 35 א'

1777 ₪

בקשה להארכת מועד, לחודש אורכה

203

בקשה להארכת מועד, לחודש אורכה - חודשיים

406

בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - שלושה חודשים

609

בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - ארבעה חודשים

812

בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - חמישה חודשים

1,015 ₪

בקשה להארכת מועד, לחודש ארכה - שישה חודשים

1,218 ₪

בקשה לשינוי פנקס הפטנטים

236

בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף 69 לחוק

236

הגשת מסמך מתוקן הגורם לדחיית תאריך הבקשה לפי סעיף 23 לחוק

236

בקשה לרשום זכות בפטנט או בבקשה לפטנט לפי סעיף 169 לחוק

236

בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21 א' לחוק

236

בקשה לבחינה על אתר

1,015 ₪

בקשה להליך על ריב (התנגדות(

2,031

בקשה לביטול פטנט - כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב

לפי תקנה 103 (ב)

4,062

בקשה להחזרת תוקפו של פטנט

711

בקשה לשמיעת טיעונים בפני הרשם

711

בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 29 או 65 לחוק

711

חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן הפטנט, עד תום 6 שנים מתאריך הבקשה

813 ₪

חידוש לפני תום השנה ה-6 מתאריך הבקשה ל-4 השנים הבאות

1,624

חידוש לפני תום השנה ה-10 מתאריך הבקשה ל-4 השנים הבאות

 2,437 ₪

חידוש לפני תום השנה ה-14 מתאריך הבקשה ל-4 שנים הבאות

4,061

חידוש לפני תום השנה ה-18 מתאריך הבקשה לשתי שנים הבאות

5,685

חידוש לכל תקופת הפטנט (20 שנה מתאריך ההגשה}

12,183 ₪

בעד אישור או העתק או כל מסמך, תעודה, נסח מתוך הפנקס

44 ₪

בעד אישור מסמך + העתק                                                                                

88 ₪

הארכת תקופת ההגנה - אגרת בקשה

1,096  

אגרת הארכה תקנה 7א1

2,945 ₪

אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה ראשונה

3,543 ₪

אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה שנייה

4,241 ₪

אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה שלישית

5,089  

אגרת הארכה תקנה 7א2 לפני תום שנת הארכה רביעית

6,107 ₪

ארכת התנגדות להארכה

2,031 ₪

בקשה לביטול הארכה - כפל אגרת ההתנגדות

4,062 ₪

אגרת קיבול בקשה לפי תקנה 52  

711 ₪

הפרש אגרת קיבול ,לפי תקנה 15

 

285 ₪

 

אגרת פיגור בתשלום אגרה שנתית לעו"פ

8.70 ₪

 

 

אגרות עורכי פטנטים

שם האגרה

תעריף אגרה

בקשה להיבחן בעל פה או בכתב כעו"פ וכן עם בקשה להירשם בפנקס עו"פ

174

אגרה שנתית לעורכי פטנטים שנת 2014

174₪

אגרה בגין פיגור בתשלום אגרה שנתית לעורכי פטנטים עבור כל חודש פיגור לשנת 2014

8.35 ₪

אגרה שנתית לעורכי פטנטים שנת 2013

171 ₪

אגרה בגין פיגור בתשלום אגרה שנתית לעורכי פטנטים עבור כל חודש לשנת 2013

8.55 ₪

אגרה שנתית לעורכי פטנטים שנת 2012

176 ₪

אגרה בגין פיגור בתשלום אגרה שנתית לעורכי פטנטים עבור כל חודש לשנת 2012

8.8 ₪

אגרה שנתית לעורכי פטנטים שנת 2011

171 ₪

אגרה בגין פיגור בתשלום אגרה שנתית לעורכי פטנטים עבור כל חודש לשנת 2011

8.55 ₪

אגרה שנתית לעורכי פטנטים שנת 2010

167 ₪

אגרה בגין פיגור בתשלום אגרה שנתית לעורכי פטנטים עבור כל חודש לשנת 2010

8.35 ₪

 

 

אגרות מדגמים (תעריף החל מיום 1.1.2015)

שם האגרה

תעריף אגרה

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה וסעיף 1(א) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

399 ₪

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים בסוג אחד לפי תקנה 5 וסעיף 1(ב) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

598 ₪

אגרה מופחתת עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה וסעיף 1(א) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

239 ₪

אגרה מופחתת עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים בסוג אחד לפי תקנה 5 וסעיף 1(ב) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

359 ₪

אגרת השלמה מבקשת מדגם למערכת, עליו שולמה אגרה לפי פריט 1

199 ₪

אגרת השלמה מבקשת מדגם למערכת, עליו שולמה אגרה מופחתת לפי פריט 3

120 ₪

אגרת השלמה לרישום מדגם, בהעדר זכאות לאגרה מופחתת

160 ₪

אגרת השלמה לרישום מערכת, בהעדר זכאות לאגרה מופחתת

239 ₪

עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31 (2) ו-33 (2), לכל חודש או חלק ממנו, לפי סעיף 2 לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

69.00 ₪

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען למסירת הודעות לפי תקנות 42-43

61.00 ₪

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס לרבות רישום שעבוד, עיקול או רישיון וכן ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 42-44 לפקודה ותקנות 40-41, 45-46

61.00 ₪

עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 36 ו- 42(ב) לפקודה וסעיף 4(א) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

779.00 ₪

בעד הארכת תקופת הגנה על פי סעיף 33(2) לפקודה וסעיף 5(א) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

435.00 ₪

בעד הארכת תקופת הגנה על פי סעיף 33(3) לפקודה וסעיף 5(ב) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

863.00 ₪

בעד אישור כל מסמך, תעודה לצורכי בירור משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו- 40 לפקודה ותקנה 55 ולפי סעיף 6 לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

48.00 ₪

בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמך אחר, לפי סעיף 35(2) לפקודה וסעיף 7 לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925, לכל עמוד

0.5 ₪

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64, בעד כל ענין, לפי סעיף 8(א) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

242.00 ₪

עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 וסעיף 8(ב) לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

154.00 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל חודש או חלק ממנו, לפי סעיף 9 לתוספת הראשונה, תקנות המדגמים 1925

69.00 ₪

 

 

אגרות סימני מסחר (תעריף החל מיום 1.1.2015)

אגרה

תעריף

הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי סעיף 7 לפקודה:

1617 ש"ח

לכל סוג טובין נוסף המוגש במסגרת אותה בקשה

1215 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82 לכל חודש או חלק ממנו, לכל סימן

74 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לחודשיים, לכל סימן

148 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לשלושה חודשים, לכל סימן

222 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לארבעה חודשים, לכל סימן

296 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לחמישה חודשים, לכל סימן

370 ₪

עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 82, לשישה חודשים, לכל סימן

444 ₪

בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

3.70 ₪

עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22 (ג), לכל סוג טובין

759 ₪

עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א), 38 או 41 לפקודה, לכל סוג טובין

814 ₪

הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 24 או 25

486 ₪

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיפים 24(ו), 29, 41(ב) לפקודה ותקנה 73

759 ₪

הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה

2882 ₪

חידוש לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

2432 ₪

אגרת פיגור לפי תקנה 52(2)  לחודש או חלק מחודש

74 ₪

אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53(1), (1121 ₪) בצרוף אגרת חידוש לסוג טובין אחד בסך (2890 ₪) (בסימן רב סוגי- ישולם בנפרד גם חידוש לכל סוג טובין נוסף)

4000 ₪

 

עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה לפי סעיפים 20, 36(א)(3),(4),(5), 49(א), 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן.

317 ₪

בעד חיפוש (א) לפי תקנה 78 (א)

645 ₪

בעד אישור כל רישום (תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה

48 ₪

בעד העתק סרוק של תיק רישום

48 ₪

אגרת טיפול בהגשת בקשה לרישום בינלאומי לפי סעיף 56ג(1) לפקודה

529 ₪

אגרת טיפול בהגשת בקשת הרחבה לרישום בינלאומי לפי סעיף 56ג(2) לפקודה

529 ₪

אגרת טיפול בהארכת תוקף רישום בינלאומי לפי סעיף 56י(1) לפקודה

529 ₪

 

 

אגרות בקשות בינלאומיות לפטנט (PCT)

שם האגרה

תעריף

תאריך תחילה

אגרת מסירה לפי תקנה 6(ה) לתקנות לתקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים), התשנ"ו-1996[1] (להלן- תקנות יישום האמנה)

554

1.1.2015

אגרת חיפוש המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש בין-לאומית לפי תקנה 6(ד) לתקנות יישום האמנה

 

3,554

1.03.2015

אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות חיפוש בין-לאומית לפי סעיף 48י(ד) לחוק

3,554

1.03.2015

אגרת בחינה מקדימה המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות בין-לאומית לבחינה מקדימה לפי תקנה 6(ז) לתקנות יישום האמנה

1,523

1.03.2015

אגרה נוספת המשתלמת לרשות הפטנטים כרשות בין-לאומית לבחינה מקדימה לפי סעיף 48יא(ד) לחוק

1,523

1.03.2015

אגרת מסירה מאוחרת לפי תקנה 6(ח) לתקנות יישום האמנה

457

1.03.2015

 


 
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]